pagina-banner

Checklist PGS-15: download gratis

Gratis Checklist PGS-15Download de Gratis PGS-15 Checklist van AdbLOM. Hiermee bepaalt u eenvoudig of de PGS-15 van toepassing is op uw bedrijf, en of u voldoet aan de wettelijke eisen.

Bent u ondernemer en heeft u gevaarlijke stoffen in uw bedrijf, dan heeft u te maken met milieuregels vanuit het Activtiteitenbesluit of de omgevingsvergunning, aspect milieu.

De formele wet die omgevingsvergunningen regelt is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De specifieke voorschriften en bepalingen voor de opslag van stoffen worden verder uitgewerkt in de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit milieubeheer (kortweg Activiteitenbesluit genoemd).

Activiteitenbesluit: welk type bedrijf bent u?

Het Activiteitenbesluit bevat een reeks algemene regels voor de inrichting van het milieubeheer. Hierin staat precies aangegeven aan welke algemene milieuregels een bedrijf moet voldoen. Deze regels zijn van toepassing op alle bedrijven en de Overheid onderscheidt 3 categorieën: type A-, B- en C-bedrijven.

PGS-15 en het ActiviteitenbesluitType A: geen milieuvergunning, geen melding Activiteitenbesluit

Als uw bedrijf het milieu niet of weinig belast, dan wordt hij aangemerkt als type A. U hoeft geen milieuvergunning aan te vragen en ook geen melding Activiteitenbesluit te doen. Voorbeelden van type A-bedrijven zijn: kantoren, banken en peuterspeelzalen.

Type B: melding Activiteitenbesluit doen

Bedrijven die het milieu aanzienlijk belasten vallen in categorie B. Dit zijn o.a. drukkerijen, autoherstelbedrijven en tandheelkundige laboratoria. U moet een melding Activiteitenbesluit doen voor uw bedrijfsactiviteiten. Dit doet u online via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). In bepaalde gevallen moet u ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) aanvragen. De AIM geeft dit aan.

Type C: milieuvergunning aanvragen

Als uw bedrijf het milieu op grote schaal belast valt u onder type C. U moet een milieuvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Voorbeelden van Type C-bedrijven kunnen zijn: bedrijven voor de opslag van afvalstoffen, metaalbewerkende of kunststofverwerkende bedrijven.

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen: PGS-15

Publicatiereeks gevaarlijke stoffenIn de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit staat precies beschreven aan welke milieuregels een bedrijf moet voldoen. Dit wordt verder uitgewerkt in NEN-normen en publicatiereeksen, zoals de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). De PGS bestaat uit diverse publicaties, waaronder de PGS-15.

De PGS-15 bevat voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen, in relatie tot brand-, arbeids- en milieuveiligheid. Is de PGS-15 op uw bedrijf van toepassing, dan worden er eisen gesteld aan onder andere:

• De verpakking van gevaarlijke stoffen
• Het scheiden van stofcombinaties
• Het bedrijfspand en de opslagvoorziening
• Het aanwezige personeel

Gratis Checklist PGS-15

Wilt u weten of de PGS-15 voor u van toepassing is, dan kunt u de officiële publicatie lezen. Hij is echter complex en staat vol jargon. Daarom maakt Milieuadviesbureau AdbLOM het u makkelijk met een handige Checklist PGS-15.

Met de Gratis Checklist PGS-15 bepaalt u of de publicatiereeks van toepassing is op uw bedrijf, en of u voldoet aan de wettelijke eisen.

Twijfelt u over de uitkomsten of heeft u vragen? Neem dan contact op met AdbLOM, voor advies en ondersteuning bij het aanvragen van de juiste milieuvergunningen.

T: 038-4579056
M: 06-13414267
E: info@adblom.nl

Download Checklist PGS-15